برچسب های نوشته ‘بهروز مینائی، شورای عالی اطلاع رسانی، خط و زبان فارسی’

حفظ پیکره متنی زبان فارسی به شورای زیرساخت سپرده شد

حفظ پیکره متنی زبان فارسی به شورای زیرساخت سپرده شد

سینا: معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت: با تشکیل شورای زیرساخت، حفظ پیکره متنی زبان فارسی در محیط وب به شورای زیرساخت سپرده شد.... (ادامه)