کد خبر: 9083

۵ مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات آیت ا… کاشانی از تاریخ ۲۸ فروردین ماه و در مراکز مخابرات سلمان فارسی، ملت، وردآورد و شهدای شهر قدس از تاریخ ۲۹ فروردین ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات آیت ا… کاشانی با پیش‌شماره ۴۴۰۲ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره ۲۲۳۴ از ساعت ۲ به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات وردآورد و شهدای شهرقدس از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.