کد خبر: 11994

پیش‌بینی سود ۵۰۸ ریالی به ازای هر سهم مخابرات در سال ۹۲

سینا: بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۲ با سرمایه ۴۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۶ میلیون ریال مبلغ ۴۶۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه قبل از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۲ را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۵۰۸ ریال اعلام کرده است.
شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۲ را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۶۵ ریال اعلام کرده است. افزایش پیش‌بینی سود هر سهم مبلغ ۴۶۵ ریال نسبت به مبلغ ۴۱۲ ریال عمدتا ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابرات استانی است.
این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه قبل از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۱ را در تاریخ‌های سوم اسفند ماه ۹۰، پنجم شهریور ماه ۹۱،‌۲۹ مهر ماه ۹۱، چهارم بهمن ماه ۹۱ و هفتم اسفند ناه ۹۱ و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۷۲ ریال اعلام کرده اسن.
شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۱ را در تاریخ های سوم اسفند ماه ۹۰،‌پنجم شهریور ماه ۹۱، ۲۹ مهر ماه ۹۱ و چهارم بهمن ماه ۹۱ مبلغ ۴۱۶ ریال و در تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۱ و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۱۲ ریال اعلام کرده است.
در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود هر سهم و سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای سال مالی ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ  ۹۷۲۰ ریال و ۹۶۷۸ ریال پیش‌بینی شده است که مبالغ فوق با آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (مبلغ ۹۶۹۶ ریال و ۸۷۲۶ ریال مطابقت ندارد.
براساس این اطلاعیه در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۱ تاکنون شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سهام شرکت ارتباطات سیار ایران کرده است و درصد مالکیت شرکت مخابرات ایران از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در تاریخ فعلی ۹۰٫۰۹ درصد است که با درصد مزبور در پرتفوی شرکت معادل ۹۰٫۱۷ درصد مطابقت ندارد.نظرات غیرفعال است.