کد خبر: 8621

مخابرات: مشترکین تالیا افزایش می‌یابد

سینا: شرکت مخابرات ایران در پیش‌بینی افزایش درآمدهای خود در سال مالی ۹۱ افزایش مشترکین تالیا و کاهش تعداد لینک‌های شبکه تالیا را لحاظ کرده است.
به گزارش آژاتس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شرکت سود حاصل از سرمایه‌گذاری را برای این سال ۱۹ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۷۲ میلیون ریال ناشی از افزایش سود شرکت ارتباطات سیار ایران ناشی از واگذاری تلفن همراه اعتباری و تغییر نرخ پالس در تلفن همراه و ثابت عنوان کرده است.
شرکت مخابرات ایران درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۹۱ را را با سرمایه ۴۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۶ میلیون ریال مبلغ ۴۱۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات پیش‌بینی کرده است.
شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی ۹۱ را مبلغ ۴۷۲ رالت اعلام کرده است.
سود تقسیمی در نظر گرفته شده در مفروضات بودجه برای سال ۹۱ صد درصد سود خالص شرکت همراه اول است که این رقم با سیاست تقسیم سود اعلامی شرکت همراه یعنی ۹۰ درصد سود خالص مغایر است.نظرات غیرفعال است.