کد خبر: 9568

کمیسیون تنظیم مقررات قالب کدهای خدماتی اضطراری ملی را تعیین کرد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قالب کدهای خدماتی اضطراری ملی با به صورت شماره‌های ۳ رقمی تعیین کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون تنظیم مقررات موضوع تغییر کد خدماتی عمومی ملی ۱۹xy به قالب کد خدماتی اضطراری ملی به صورت شماره‌های ۳ رقمی ۱۱x، ۱۲x و ۱۹x تعریف کرد.
همچنین کدهای خدماتی عمومی ملی را به صورت شماره‌های چهار رقمی ۱۳xy، ۱۴xy، ۱۵xy، ۱۶xy و ۱۷xy تعریف کرده است.
براساس این گزارش، بندهای ۱-۴ و ۱-۵ آئین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه جلسه شماره ۱۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات باتوجه به تعاریف مذکور اصلاح شد و کدهای خدماتی ۱۹۱ داروخانه شبانه‌روزی و ۱۹۴ امدادرسان گاز به عنوان کد خدماتی اضطراری ملی شناخته شده و معتبر هستند.



نظرات غیرفعال است.