کد خبر: 10314

فروش اسناد مزایده رادیو ترانک تا ۱۱ مرداد ماه تمدید شد

سینا: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فروش اسناد مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی را تا ۱۱ مرداد ماه امسال تمدید کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در اجرای مصوبه جلسه‌های شماره ۷۰ و ۷۱ مورخ کمیسیون تنظیم مقررات و بازنگری آنها در جلسه‌های ۱۱۱ و ۱۳۸، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی را به صورت منطقه‌ای به شرکت‌های غیردولتی که مطلبق قوانین و مقررات در ایران به ثبت رسیده باشند، از طریق تشریفات قانونی مزایده با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مزایده قید شده، واگذار می‌کند.
چنانچه شرکت‌های غیردولتی مایل باشند درقالب گروه مشارکت (کنسرسیوم) در مزایده شرکت کنند، می‌تواننداسناد مزایده را به نام کنسرسیوم در حال تشکیل خریداری کنند.
در این صورت این شرکت‌ها مکلف هستند که قرارداد مشارکت مدنی با مسئولیت تضامنی ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی را در پاکت (ب) ارایه کنند. متعاقب آن در صورت برنده شدن در مزایده، مکلف هستنند ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل شرکت ایرانی مطابق قوانین و مقررات و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای مناطق هشت‌گانه براساس برآورد قیمت پایه بطور جداگانه در شرایط عمومی مزایده اعلام شده است.
فروش اسناد این مزایده از ۱۷ تیر ماه آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان باید تا روز شنبه ۲۵ شهریور ماه نسبت به ارایه پیشنهادات خود اقدام کنند.
پاکت‌های (الف) و (ب) پیشنهادات این مزایده ۲۶ شهریور ماه گشوده خواهد شد و تاریخ بازگشایی پاکت (ج) نیز در زمان گشایش پاکات (الف) و (ب) مشخص خواهد شد.نظرات غیرفعال است.