- سینا - http://cina.ir -

طرح زمستانی هزاران لبخند همراه اول آغاز شد

سینا: طرح زمستانی هزاران لبخند همراه اول به صورت فصلی از اول دی ماه امسل اجرا شده و تا ۳۰ اسفند ماه اجرا خواهد شد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در این طرح مشترکین دائمی و اعتباری با کسب امتیاز ‏ در قرعه‏ کشی پایان فصل که در فروردین ماه ۱۳۹۲ انجام خواهد شد، شرکت داده می شوند.

قرعه ‏کشی در دو سطح معمولی با حداقل ۱۲۰ امتیاز و عالی با حداقل ۲۰۰ امتیاز) انجام می‏ شود.

این طرح نیاز به فعال‏سازی ندارد و مشترکین به صورت خودکار در ازای کارکرد یا اعمال شارژ و همچنین فعال سازی سیم کارت، امتیاز کسب خواهند کرد.

نحوه امتیازدهی آن به این صورت است که فعال‏سازی سیم ‏کارت دائمی ۵۰۰ امتیاز، فعال‏سازی سیم‏ کارت اعتباری ۵۰ امتیاز، هر ۲۰ هزار ریال کارکرد مشترکین دائمی پس از کسر تخفیفات ۱۰ امتیاز و هر ۲۰ هزار ریال اعمال شارژ مشترکین اعتباری پس از کسر مالیات ۱۰ امتیاز دارند.

مشترکین با کسب حداقل ۱۲۰ امتیاز وارد مرحله قرعه‏ کشی سطح معمولی و با کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز وارد مرحله عالی قرعه‏ کشی خواهند شد.

امتیاز قرعه‏ کشی‏ها از اولین روز فصل تا آخرین روز فصل محاسبه شده و باقیمانده امتیاز دوره قبل به امتیازات این دوره اضافه نمی‏ شود. همچنین باقیمانده مبلغ استفاده مشترک جهت دریافت امتیاز به دوره بعد انتقال نخواهد یافت.

هر شماره تلفن می‏تواند در چندین قرعه‏ کشی هم در سطح معمولی و هم در سطح عالی شرکت کند.

جوایز این طرح در سطح عالی شامل ۱۰ کمک هزینه خرید مسکن به ارزش یک هزار میلیون ریال و در سطح معمولی شامل ۶۰ کمک هزینه خرید خودرو به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال است.