کد خبر: 8244
گزارش مرکز آمار ایران از تعداد کاربران اینترنت کشور

ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۱۴٫۷ درصد است

سینا: بررسی نتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در سا ۱۳۸۹ نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۱۴٫۷ درصد است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، از مجموع ۷۴٫۸ میلیون نفر جمعیت کشور، ۱۱ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند و براین اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۱۴٫۷ درصد است که در مقایسه با نتایج متناظر دوره قبل در سال ۱۳۸۷، ۳٫۶ درصد افزایش یافته است.
از مجموع ۲/۳ میلیون خانوار کشور در حدود ۴٫۳ میلیون خانوار (۲۱٫۴ درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند و این سهم برای خانوارهای شهری کشور ۲۷٫۳ درصد و برای خانوارهای روستایی کشور ۴٫۹ درصد بوده است.
از کل خانوارهای کشور، ۹۶٫۱ درصد دارای تلفن ثابت یا همراه یا هر دو و ۳۵٫۲ درصد دارای یارانه بوده‌اند.
بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور به ترتیب مربوط به استان تهران با ۲۳٫۱ درصد، استان مازندران با ۲۲٫۷ درصد و استان اصفهان با ۲۲ درصد بوده است درصورتی که استان سیستان و بلوچستان با ۱۰٫۵ درصد کمترین ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور را داشته است.
از مجموع کاربران اینترنت کشور، ۶٫۴ میلیون نفر معادل ۵۸٫۱ درصد مرد و ۴٫۶ میلیون نفر معادل ۴۱٫۹ درصد زن بوده‌اند و کاربران اینترنت مرد ۱۶٫۶ درصد کل جمعیت مردان کشور و کاربران اینترنت زن ۱۲٫۷ درصد کل جمعیت زنان کشور را به خود اختصاص داده‌اند.نظرات غیرفعال است.