کد خبر: 9490

شورای رقابت تنها ۱۰ درصد از سهم بازار ADSL را به مخابرات اختصاص داد

سینا: شورای رقابت در یکصد و ششمین جلسه خود سهم ۱۰ درصدی از بازار اینترنت پرسرعت برای شرکت مخابرات ایران در نظر گرفت.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، طبق مصوبه شورای رقابت، باتوجه به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات موضوع بند ط ماده ۴۴ قانون اساسی در عرصه ارائه خدمات اینترنتی، در مناطقی از کشور که شرکت‌های ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود.
براساس این گزارش، در مناطقی که شرکت‌های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله درخصوص درصد بهره‌برداری داشته باشند، به همره ادله و متتندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.نظرات غیرفعال است.