کد خبر: 11914
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد:

زیرساخت سرویس تلکس را جمع آوری کند

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات تلکس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، باتوجه به منسوخ شدن فناوری تلکس و وجود تعداد اندک مشترکان فعال و وجود فتاوری های جایگزین، کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرد شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری جلسه ای با مشترکین خدمات تلکس و انجام راهنمایی برای استفاده از فناوری های جایگزین و توجیه مشترکان فعالی اقدام به جمع آوری آن کنند.
همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند در صورت درخواست متقاضیان به ادامه دریافت خدمات تلکس، نسبت به دریافت هزینه های مربوط به روز راسا اقدام کند.نظرات غیرفعال است.