کد خبر: 8781
جزئیات مالی پروانه اپراتور چهارم منتشر شد

تعیین حق‌الامتیاز ۵۰ میلیارد تومانی برای پروانه اپراتور چهارم

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق‌الامتیاز صدور پروانه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری را که به اپراتور چهارم معروف شده، ۵۰ میلیارد تومان تعیین کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این مبلغ باید هنگام صدور پروانه توسط متقاضی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت شود.
دارنده پروانه باید مبالغ ثابت مشخص شده در پروانه را به اضافه ۵ درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در هر سال قراردادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند و درآمدهای کسب شده از طریق این پروانه شامل شبکه، محتوا و سایر درآمدهای متفرقه شامل این درصد تسهیم درآمد خواهد بود.
بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه باید در چهار قسط مساوی و در پایان هر ۳ ماه از تاریخ شروع بهره برداری تجاری به رگولاتوری پرداخت شود بطوریکه در سال دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم به ترتیب مبالغ ۶ میلیارد تومان، ۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان، ۸ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان، ۹ میلیارد و ۸۳۱ میلیارد تومان، ۱۱ میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان، ۱۲ میلیون و ۳۸۵ میلیارد تومان، ۱۳ میلیارد و ۶۶۲ میلیارد تومان، ۱۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیارد تومان و ۱۶ میلیارد و ۲۴۴ میلیارد تومان است.
پس از پایان مدت اعتبار پروانه و در سه دوره ۵ ساله‌ای که پروانه قابل تمدید است، ۵ درصد حق‌السهم تعیین شده می‌تواند براساس ارزیابی صورت های مالیف شرایط اقتصادی و وضعیت بازار براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد.
مالک پروانه اپراتور چهارم براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات باید بابت خدمات اجباری عمومی (USO) از سال ششم به بعد حداکثر ۳ درصد از درآمد سال مالی قبل را به رگولاتوری پرداخت کند و در صورت ارجاع انجام این خدمات توسط رگولاتوری به دارنده پروانه در سقف مشخص شده، هزینه‌های مربوطه طبق قرارداد و پس از تائید کار انجام شده توسط رگولاتوری به دارنده پروانه پرداخت می‌شود.
حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال ششم به بعد حداکثر ۰٫۲۵ درصد از درآمد سال مالی قبل خواهد بود.نظرات غیرفعال است.