کد خبر: 10831

تدوین طرح ملی ICT قطر تا پایان سال ۲۰۱۵

سینا: کشور قطر گام‌های قابل توجهی در جهت ایجاد یک بخش ICT مبتکر و پرتحرک برداشته است تا به اقتصادی پر رونق و متنوع برای توسعه کیفیت زندگی در این کشور دست یابد.

به گزارش آژانس خبی صنعت ارتباطات (سینا)، در ادامه این حرکت، شورای عالی اطلاعات و ارتباطات این کشور (ICT QATAR)، طرح ملی ICT قطر را تا پایان سال ۲۰۱۵ برای پیشبرد دستورالعمل‌ها و اهداف حوزه دیجیتال در این کشور دنبال می‌کند.

این طرح در راستای چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ این کشور و نیز استراتژی توسعه ملی ۲۰۱۶-۲۰۱۱ قطر تنظیم شده است.

بنا بر گفته رئیس هیئت مدیره ICT QATAR، ین طرح با مدنظر قرار دادن اجزای مهم مورد نیاز برای ایجاد آینده‌ای پایدار در حوزه دیجیتال، در پنج محور استراتژیک تدوین شده است.

این محورها شامل بهبود اتصال: حصول اطمینان از استقرار زیرساخت‌های پیشرفته و امن، افزایش ظرفیت: افزایش سواد دیجیتالی و مهارت‌ها، پرورش توسعه اقتصادی: ایجاد محیطی مناسب برای خلاقیت و تحرک در صنعت ICT، بهبود ارائه خدمات عمومی: اطمینان از استفاده از طرح‌های مبتکرانه برای بهبود ارائه خدمات عمومی و پیشبرد منافع اجتماعی: افزایش نفوذ بخش ICT در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات دولت به مردم است.

هر یک از این محورها به زیر شاخه‌هایی تقسیم می‌شوند و در مجموع این طرح ملی ۱۱ برنامه را تحت پوشش خود دارد که شامل زیرساخت‌های ICT، نوسازی چارچوب‌های قانونی و نظارتی، ایمنی و امنیت سایبری، سرمایه انسانی بخش ICT، نوآوری و کارآفرینی، محتوای دیجیتال، اینترنت و جامعه، نسل دوم دولت اینترنتی (i-Government)، آموزش الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و فراگیری دیجیتال (digital inclusion) است.نظرات غیرفعال است.