کد خبر: 1689

تحقق ۱۱۴ ریال از EPS 208ریالی سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران

سینا: شرکت مخابرات ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۸ را در ۲۰ اسفند ۸۸ مبلغ ۱۶۳ ریال و در تاریخ سوم شهریور ماه ۸۸ مبلغ ۲۰۸ اعلام کرده است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۸۸ با سرمایه ۴۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۵ میلیون ریال مبلغ ۲۰۸ ریال به صورت خالص است.
طبق پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۸۸ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۱۱۴ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۷۴ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۷۱ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین سود هر سهم شرکت مخابرات ایران پس از کسر مالیات در شش ماهه نخست سال ۸۸، ۱۱۴ ریال پیش بینی شد.
شرکت مخابرات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۸ را در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۸۷ مبلغ ۱۰۰ ریال و در تاریخ سوم شهریور ماه ۸۸ مبلغ ۱۱۴ ریال اعلام کرده است.
هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در نظر دارد مبلغ سه هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال افزایش سرمایه برای سال مالی ۸۸ پیشنهاد کند.نظرات غیرفعال است.