کد خبر: 9898

برگزاری سه باره مزایده رادیو ترانک عمومی

سینا: مجری طرح برگزاری مزایده رادیو ترانک عمومی از برگزاری مجدد مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عظیم فرد گفت: با ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای عمومی مانند رادیو ترانک عمومی، تقاضاهای جدید پروانه شبکه‌های اختصاصی، هزینه مدیریت طیف، میزان تداخلات رادیوئی و تعداد شبکه‌های رادیوئی اختصاصی کاهش می‌یابد.
وی افزود: ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی زمینه چابکی در نظارت و صدور پروانه سرویسهای رادیوئی و تامین نیاز ارتباطی مخاطبان را فراهم کرده و فضای فرکانسی قابل استفاده و امکان استفاده مجدد از فرکانس را افزایش می‌دهد.
این سومین باری است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست به برگزاری مزایده رادیو ترانک اقدام می‌کند. دو مرحله قبل برگزاری این مزایده پیش از دریافت اسناد از متقاضیان شرکت‌کننده لغو شده بود.نظرات غیرفعال است.