کد خبر: 752
براساس نظرسنجی KPMG مشخص شد:

اپراتورها و رگولاتورها هنوز به هم اعتماد ندارند

سینا: بنابر تحقیقی که توسط موسسه بین المللی KPMG صورت گرفته، مشخص شد با وجود بهبود سطح اعتماد میان اپراتورها و رگولاتورها در سراسر دنیا اما هنوز این دو گروه به هم اعتماد ندارند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، رگولاتورها نسبت به روابط خود با اپراتورها خوشبین تر هستند بطوریکه ۳۲ درصد رگولاتورهای حاضر در این تحقیق معتقدند اعتماد دو طرف طی سال های اخیر افزایش یافته اما تنها ۱۸ درصد اپراتورها چنین دیدگاهی دارند.
اما هر دو گروه بر این باورند که این اعتماد هنوز محکم و پایستار نیست و شاید کوچکترین موضوعات آن را خراب کند.
دیوید توماس –مدیر جهانی KPMG- معتقد است: زایل شدن این اعتماد میان طرفین تاثیر جدی و موثری بر روند فعالیت اپراتورها و روند رشد و توسعه آینده آنها خواهد گذشت.
وی می افزاید: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بخش هایی از روابط میان اپراتور و رگولاتور بسیار ضعیف است، بخش هایی که بحث درباره آنها برای هر دو طرف خسته کننده است.
اپراتورها از رگولاتوری توقع دارند تا فعالیت های تجاری آنها و ریسک هایی که کرده اند را ارج نهند درحالی که رگولاتوری از اپراتورها می خواهند تا دانش رگولاتوری خود و سیاست های قانونگذاری را فرا بگیرند.
به گفته این تحلیلگر، افزایش اعتماد واقعی میان هر دو طرف تا اندازه زیادی به توسعه فهم طرفین بستگی دارد بطوریکه اپراتورها باید نقش سیاست های رگولاتوری و رگولاتورها اهمیت مدل های تجاری اپراتورها در بازار خود را دریابند.
دیگر یافته های این تحقیق نشان داد که ۷۵ درصد رگولاتورها باتوجه به تصمیم ها و قوانین مصوبه، نقش خود را در تنظیم بازار و روابط مهم تلقی می کنند اما تنها ۳۰ درصد اپراتورها چنین دیدگاهی دارند.
اپراتورها بر این باورند که روابط میان اپراتور و رگولاتور در زمان حل اختلاف آنها با رقبای خود و همچنین تعرفه های رگولاتوری بسیار ضعیف است.
۳۶ درصد از ۱۶۸ اپراتور مورد بررسی در این تحقیق بیان داشتند که رگولاتوری تاثیر مستقیم و منفی بر میزان درآمدهایشان داشته است و ۳۰ درصد نیز مدعی شده اند که عدم اطمینان به این نهاد موجب لغو و یا به تاخیر انداختن برنامه های سرمایه گذاریشان شده است.نظرات غیرفعال است.