کد خبر: 9179

اطلاعات شخصی هدف شماره یک حملات سایبری

سینا: سیاست های امنیتی ناکارآمد به ایجاد مشکلات امنیتی، به ویژه برای وسایل شخصی، منجر می شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، بنابر نظرسنجی منتشرشده از سوی CDW، امروزه اطلاعات مشتریان، کارمندان، دانشجویان و بیماران بیشتر از سایر اطلاعات در معرض حملات سایبری هستند و در سال جاری، محافظت از این داده‌ها نگرانی اصلی متخصصان آیتی است. سیدیدبلیو شرکتی است که راهکارهای فناورانه برای مشاغل، دولتها، مراکز آموزشی، و مراکز بهداشتی فراهم میکند.
نگرانی درباره ازدست رفتن دادهها کاملا منطقی  است. از هر ۴ سازمان یکی در طی دو سال گذشته تجربه از دست دادن دادهها را از سر گذرانده است.
سی دی دبلیو در نتیجه این تحقیق که به بررسی نگرانی های موجود درباره امنیت داده ها در صنایع گوناگون از جمله مشاغل متوسط و بزرگ، خدمات مالی و سازمان های بهداشت و مؤسسات آموزشی میپردازد، دریافته است که بسیاری از سازمانها از حملات سایبریای خبر میدهند که شبکه، ایمیل، یا سایر اطلاعات حساس آنها را به خطر انداختهاند.
یکی از متخصصان آی تی در یکی از موسسات مالی چنین خاطرنشان کرد: به دلیل آسان شدن کسب اطلاعات شخصی، حفظ امنیت روزبهروز دشوارتر شده است.
این از دست دادن دادهها هزینهای دارد: تحقیق موسسه پانمن (Ponemon) که در ماه مارس منتشر شد نشان داد سازمانهایی که در سال ۲۰۱۱ دادههایشان را از دست دادند بهطور متوسط بابت هر نوبت هک مبلغ ۵٫۵ میلیون دلار هزینه صرف کردهاند.این رقم بهطور متوسط ۱۹۴ دلار برای هر مدرک از دست رفته است.
کریستین هالووی، معاون بخش راهکارهای زیرساختهای همگرا در سیدیدبلیو چنین میگوید: “شاید باعث تعجب نباشد که متخصصان آیتی از دست رفتن داده ها را بزرگترین خطر پیش روی سازمانها در سال جاری میدانند. با رشد دورکاری و دسترسی به رایانش همراه، جلوگیری از لو رفتن داده ها به طور روزافزونی اهمیت می یابد و پیچیده تر نیز میشود.”
نظرسنجی سی دی دبلیو نشان میدهد که در دو سال گذشته، تعداد افرادی که به شبکه های شغلی دسترسی یافته اند به طور متوسط ۴۱ درصد افزایش یافته است. این گزارش نشان میدهد که سیاستهای امنیتی ناکارآمد به ایجاد مشکلات امنیتی دامن میزنند، در حالی که اغلب سازمانها به کارکنان خود اجازه دسترسی به شبکه هایشان را از طریق وسایل موبایل شخصی میدهند، سیاستهای امنیتی برای وسایل تحت مالکیت کارکنان اغلب به اندازه وسایل تحت مالکیت کارفرما جدی نیست. بیشتر از ۲۷ درصد از متخصصان آی تی اعلام کردند که سیاست هایی برای حفظ امنیت وسایل تحت مالکیت کارکنان وجود ندارد.
سازمانهایی که درجه امنیت داده هایشان الف است تقریبا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تهدیدات سایبری انجام میدهند. این اقدامات شامل ذخیرهسازی کدگذاری شده، تهیه فایلهای پشتیبان و خروجی ایمیل، استفاده از راهکارهای امنیتی و جلوگیری از حمله به داده ها با استفاده از سیستم امنیت نهایی، کدگذاری کامل دیسک و فیلترهای امنیتی شبکه است.
به علاوه، سازمانهایی که در رده الف امنیت هستند بیشتر احتمال دارد که فرایندهای امنیت تعیین شده برای وسایل موبایل کارکنان را پیش از دادن اجازه دسترسی به شبکه الزامی سازند.
راهکارهای مربوط به از دست رفتن داده ها به حفظ داده های شخصی، تحقیقی و توسعه کمک می کنند و نیز داده های مغایر با سیاست های امنیتی مصوب را مشخص میسازند. ریک هنسن، مدیر ارشد فروش سیمانتک میگوید: به نظر نمیآید که سازمانی در برابر خطر ازدست رفتن داده ها ایمن باشد –شرکتهای معتبر، مشاغل کوچک، مدارس و دولت ها تحت تاثیر این حملات قرار گرفته اند. جلوگیری از حملات ضروری است. سازمانهایی که از راهکارهای امنیتی برای شبکه، دادههای مسکوت و داده های جاری خود استفاده میکنند از تهدیدات امنیتی بالقوه آگاهترند و در برابر حملات کمتر آسیب می بینند و بهتر قادرند در هنگام حملات در برابر آنها واکنش نشان دهند.نظرات غیرفعال است.